data-page-url = "https://dr-anatomy.blogspot.com">

Test nga gjuha shqipe

1. Elementi baze i rrokjeve eshte
Nje zanore
Nje bashtingellore
Dy bashtingellore
Nje bashtingellore dhe nje zanore

2. Cilat nga fjalet e dhena jane me rrokje te hapura
bulmet,termet
arber,sofer
trimeri,dashuri
vegel,thengjill

3. Gjej emrin ne trajten e shquar
mal
vajze
vajza
bisht

4. Cili eshte mbiemer i nyjshem
besnik
bukurosh
laraman
e bukur

5. Ne cilen shkale eshte mbiemri ne fjaline "Liqeni i Shkodres eshte i bukur"
Krahasore
pohore
siperore
krahasore e siperme

6. Foljet qe i takojne zgjedhimit te pare jane
hekuros,njollos,mbjell
vallezoj,punoj,pastroj
ha,pi,fle,shtie
hapa,fola,mbyllla

7. Dallo foljet ne formen joveprore
lava,pastrova,fshiva
laja,pastroja,fshija
lahem,pastrohem,fshihem
kam lare,kam pastruar,kam fshire

8. Foljet si duke lare,duke lexuar,duke kenduar jane ne formen
pjesore
percjellore
paskajore
mohore

9. Fjalet hingeline,mjaulline,bleron jane folje
pavetore
te parregullta
njevetore
ndihmese

10. Gjej fjaline ne te cilen ka folje ndihmese?
Lumi ishte i heshtur nen mbulesen e bardhe
Gjethet binin ne toke
Ata veshtroni,po nuk flisnin
Naten,yjet dukeshin sikur po hidhnin valle

Score =
Correct answers: