data-page-url = "https://dr-anatomy.blogspot.com">

Testi 1 nga Matematika

1.x2=4
x=1
x=2
x=±2
2.(6a-4b)/(3a-2b)=?
2
3
4
3. Vlera e shprehjes a*b-3*c per a=-4, b=2 dhe c=-7
11
13
12
4. Nese ndryshimi i numrave -3 dhe 4 zvoglohet per -8 here fitohet numri
-56
56
8
5. Nese 99:x=11:3, x= me
22
27
33
Score =
Correct answers: